Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs RPO WSL 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług społecznych– konkurs RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.

Wdrożenie innowacyjnej technologii, produktu lub usługi na rynku europejskim i globalnym. Preferowane są te rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

Aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych"

Termin, od którego można składać wnioski: 2019-10-31

Termin, do którego można składać wnioski: 2019-12-19

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LIPIEC 2020/III KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Katowicka 47, 
41-500 Chorzów

Więcej informacji na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: 

Ogłoszenie o naborze