Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Beneficjent: jobexplorer.pl
Wartość Projektu: 618 258,00 PLN
Przyznana dotacja: 525 519,30 PL