Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Zgodnie z przyjętym zakresem wsparcia, interwencja programu będzie ukierunkowana na rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (ratownictwa medycznego oraz ponadregionalnych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych), które będą tworzyć warunki dla zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się tym samym do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.

Działania:

  • Infrastruktura ratownictwa medycznego
  • Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych