Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Celem osi priorytetowej jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizowane inwestycje będą miały na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

Działania:

  • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury