Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wsparcie w ramach osi priorytetowej VII. koncentrować się będzie na rozbudowie, przebudowie i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej przy zapewnieniu wdrażania inteligentnych rozwiązań.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju planuje się, że wspierane będą inwestycje w tzw. „inteligentną” infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetyki.

Działania:

  • Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii