Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Celem osi priorytetowej jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

Działania:

  • Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach