Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Celami osi priorytetowej jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i linii stanowiących połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz większe wykorzystanie systemów kolejowych w miastach.

Działania:

  • Rozwój kolejowej sieci TEN-T
  • Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T