Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Celem osi priorytetowej będzie nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią transportu europejskiego (TEN-T), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci bazowej poprzez zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej i przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych oraz rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

Działania:

  • Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
  • Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych