Zachowaniu bioróżnorodności służy promocja praktyk rolniczych zapewniających zachowanie cennych siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin w warunkach presji związanej m. in ze zmianami klimatu.

Wsparciu zachowania bioróżnorodności w szczególności służyć będzie dedykowany obszarom Natura 2000 pakiet 4, przewidujący stosowanie odpowiedniej liczby i terminów wykonywania pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na tych obszarach.

Czynnikiem ochrony wód przed zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych będzie wsparcie inwestycji służących dostosowaniu gospodarstw rolnych do wymogów w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi.

Z uwagi na zjawisko utraty substancji organicznej oraz nadmierne stosowanie nawozów i nasilające się zjawisko erozji gleb niezbędne jest podjęcie następujących działań:

  • wsparcie odpowiednich praktyk takich jak zrównoważone i ekologiczne metody gospodarowania, stosowanie międzyplonów,
  • promowanie ekstensywnego sposobu użytkowania łąk i pastwisk.

Działania:

  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Inwestycje w środki trwałe
  • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami