Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

W warunkach rozdrobnienia gospodarstw istotne jest usprawnienie organizacji łańcucha żywnościowego. Udział małych i średnich producentów rolnych w nowoczesnych kanałach marketingowych jest utrudniony ze względu na niewielką skalę produkcji lub brak możliwości dostosowania się do wymogów jakościowych odbiorców. Aby niwelować te bariery, należy wspierać zrzeszanie się rolników w grupach producentów oraz ich udział w systemach jakości. Dla sprawnego funkcjonowania łańcucha żywnościowego niezbędne jest też wzmacnianie sektora przetwórstwa i budowanie trwałych powiązań integracyjnych pomiędzy rolnikami a przetwórstwem, co zapewni m.in. pewność zbytu i stabilność cen produktów rolnych. Wsparciem objęte będą również innowacyjne projekty w zakresie współpracy w uczestników łańcucha żywnościowego. Aby umożliwić drobnym producentom zbyt żywności, a konsumentom dostęp do produktów lokalnych zaprojektowano działanie służące rozwojowi lokalnych targowisk. Ze względu na konieczność uświadamiania rolnikom potrzeby działań integracyjnych oraz konieczność profesjonalizacji podejmowanych przez rolników zadań z zakresu jakości i sprzedaży produktów niezbędne jest wdrożenie działań doradczo-szkoleniowych w tym zakresie.

Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach jest istotną kwestią w Polsce, zwłaszcza ze względu na rosnące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Interwencją zostaną objęte gospodarstwa dotknięte klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i katastrofami. Ponadto, podejmowane będą działania umożliwiające zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych w przyszłości.

Działania:

  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
  • Inwestycje w środki trwałe
  • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
  • Tworzenie grup i organizacji producentów
  • Współpraca
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych