Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Działania:

  • Programy profilaktyczne
  • Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
  • Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
  • Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych