Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Innowacje dotyczące wszystkich obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (np. wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej).

Współpraca polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (np. wypracowywanie nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa).

Mobilność w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich osób (np. projekty komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji zawodowej osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub skierowane do osób zaangażowanych w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych).

Działania:

  • Innowacje społeczne
  • Programy mobilności ponadnarodowej
  • Współpraca ponadnarodowa