Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem.

Działania:

  • Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  • Studia doktoranckie
  • Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
  • Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego