Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, modernizacja instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości systemu oświaty i rozwój edukacji, usprawnienie procesu stanowienia prawa i działania wymiaru sprawiedliwości, podnoszenie jakości usług administracyjnych.

Działania:

 • Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
 • Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
 • Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
 • Skuteczna pomoc społeczna
 • Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
 • Rozwój ekonomii społecznej
 • Wysoka jakość systemu oświaty
 • Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
 • Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
 • Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
 • Usprawnienie procesu stanowienia prawa
 • Skuteczny wymiar sprawiedliwości
 • Wysokiej jakości usługi administracyjne
 • Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego