Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez m.in. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Działania:

  • Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
  • Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji