Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20214 – 2020

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

W ramach Osi Priorytetowej III - realizowane projekty przyczynią się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw, które wzmocniły swoją konkurencyjność korzystając ze wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości oraz wzrostu poziomu przedsiębiorczości i powstania nowych inwestycji w regionie, dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje.

W ramach powyższej osi priorytetowej realizowane będą działania związane z wdrażaniem innowacji w MŚP. Na rynek krajowy i zagraniczny zostaną wprowadzone nowe produkty i usługi przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie ukierunkowane będzie także na działania związane z inwestycjami MŚP w Technologie Informacyjno Komunikacyjne, wprowadzone zostaną nowe procesy biznesowe oraz uruchomione bądź ulepszone zostaną kanały dystrybucji produktów i usług, co pozwoli na poprawę efektywności przedsiębiorstwa i skrócenie czasu realizacji zamówienia. Działanie dotyczące rozwoju MŚP przy udziale instrumentów finansowych pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firm ubiegających się o wsparcie.

Działania:

  • Poprawa warunków do rozwoju MŚP
  • Innowacje w MŚP
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
  • Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości