Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20214 – 2020

Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna

Celem głównym priorytetu jest wzrost potencjału edukacyjnego Województwa Śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego, potrzeb rynku pracy oraz rozwoju kreatywności młodzieży w regionie. Będzie on realizowany wspieranie następujących działań:

  • zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich,
  • poprawa warunków kształcenia zawodowego wraz z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy lub specjalizacji regionalnych,
  • wzmocnienie i rozwój kreatywności i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży na rzecz popularyzacji nauki w regionie.

Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Podejmowana interwencja na wszystkich etapach kształcenia skupia się na kompetencjach i kwalifikacjach potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, takich jak komunikatywność, korzystanie z nowych technologii, przedsiębiorczość, kreatywność, jak również umiejętnościach kluczowych.

Rozpoczęcie działania już na etapie wychowania przedszkolnego pozytywnie wpływa nie tylko na lepszy start edukacyjny dzieci, ale także na poprawę funkcjonowania na rynku pracy ich rodziców.

Duże znaczenie w kontekście dynamicznych zmian gospodarczych ma skoncentrowanie interwencji na szkolnictwie zawodowym, które powinno stać się coraz mocniej związane z otoczeniem, szczególnie z pracodawcami. Przewidziano również możliwość wsparcia uczniów w zakresie kształcenia ogólnego, tak, aby pozwalało ono zdobywać umiejętności przydatne w późniejszym wejściu na rynek pracy.

Jednocześnie, w związku ze zmieniającymi się warunkami otoczenia oraz rozwojem nowoczesnej technologii konieczne jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, aby mogli oni dostosowywać swoją wiedzę do potrzeb uczniów.

Ważny element wsparcia w ramach Osi XI stanowi również podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, które w ten sposób będą chciały wpłynąć na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Idea uczenia się przez całe życie będzie realizowana również poprzez umożliwienie osobom dorosłym zdobywania umiejętności w zakresie języków obcych i ICT.

Działania:

  • Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych