Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20214 – 2020

Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka

W ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka wsparcie skoncentrowane będzie na wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Obejmie ono w szczególności inwestycje w kluczową infrastrukturę badawczą, służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki województwa.

W ramach powyższej Osi Priorytetowej znaczne środki trafią do przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP. W ramach programu zakłada się wsparcie przedsięwzięć wzmacniających możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, jak również prowadzenie badań przez przedsiębiorstwa.

Istotnym obszarem wsparcia będzie także poprawa jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych na rzecz MŚP w regionie, w tym szerokie urynkowienie działalności instytucji otoczenia biznesu tj. centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, badawcze i przemysłowo-technologiczne oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstw.

Działania:

  • Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
  • Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
  • Profesjonalizacja IOB