Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wydłużony został termin składania wniosków w konkursie w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 do 18 stycznia 2016 r. do godziny 15.00.

Ogłoszenie o konkursie - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020

Więcej na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

Aktualne ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP