Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców(POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W Konkursie można składać wnioski o dofinansowania na realizację projektów w zakresie:
1. Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. Analizy potrzeb rozwojowych MMSP oraz przygotowania na jej podstawie propozycji Planów Rozwojowych;
3. Analizy faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
4. Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Rejestrze Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów:
 - organizacje pracodawców,
 - organizacje pracodawców i pracowników,
 - organizacje samorządu gospodarczego,
 - organizacje związkowe.

W ramach Konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich, przy czym partnerem może być dowolny podmiot prawny.

Więcej na Portalu Innowacji:

Nabór wniosków - przejdź do artykułu