Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1. Odnawialne źródła energii obejmujący następujące typy projektów:

 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 1. Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
  - en. wodna (powyżej 5 MWe),
  - en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  - en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWht),
  - en. geotermalna (powyżej 2 MWht),
  - en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  - en. biomasy (powyżej 5 MWht/MWe)
  W przypadku kogeneracji – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 2. Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.
 3. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

 

Ogłoszenia o konkursach na stronie RPO WSL:

Poddziałanie 4.1.1 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): Ogłoszenie o konkursie ZIT Centralny

Poddziałanie 4.1.2 - Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT): Ogłoszenie o konkursie RIT - Subregion Północny

Poddziałanie 4.1.2 - Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT): Ogłoszenie o konkursie RIT - Subregion Południowy

Poddziałanie 4.1.2 - Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT): Ogłoszenie o konkursie RIT - Subregion Zachodni