Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych"

Termin, od którego można składać wnioski: 2019-10-31

Termin, do którego można składać wnioski: 2019-12-19

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LIPIEC 2020/III KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Katowicka 47, 
41-500 Chorzów

Więcej informacji na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: 

Ogłoszenie o naborze