Dotacje Unijne

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych"

Termin, od którego można składać wnioski: 2019-10-31

Termin, do którego można składać wnioski: 2019-12-19

Termin rozstrzygnięcia konkursu: LIPIEC 2020/III KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Katowicka 47, 
41-500 Chorzów

Więcej informacji na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: 

Ogłoszenie o naborze

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs RPO WSL 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje ogłosić nabór wniosków w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług społecznych– konkurs RPO WSL 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.

Aktualny harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wdrożenie innowacyjnej technologii, produktu lub usługi na rynku europejskim i globalnym. Preferowane są te rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

30 grudnia był ostatnim dniem na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru - Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 15 września 2015 r. Uchwałą nr 1724/65/V/2015 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Z uwagi na fakt pojawienia się wolnych środków możliwe jest podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze statusem „warunkowo wybrane do dofinansowania”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców (POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.